10:26 29/03/2012

“Anh cả” ngành xi măng bị soi chuyện tham nhũng

Bảo Anh

Số nợ phải trả dự kiến trong năm 2012 của Vicem là khoảng trên 4.700 tỷ đồng

Số nợ phải trả dự kiến trong năm 2012 của Vicem là khoảng trên 4.700 tỷ đồng.
Số nợ phải trả dự kiến trong năm 2012 của Vicem là khoảng trên 4.700 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tại Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).

Theo đó, đoàn sẽ do ông Nguyễn Viết Thạch, Trưởng phòng 1, Cục Chống tham nhũng làm trưởng đoàn, sẽ kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch trong hoạt động; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy định về minh bạch tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, báo cáo tài chính hàng năm; công tác quản lý cán bộ…

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng tập trung kiểm tra việc xử lý hành vi tham nhũng đã bị phát hiện và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về phòng, chống tham nhũng theo quy định. Thời hạn tiến hành kiểm tra là 10 ngày, kể từ 26/3/2012.

Là một trong những tổng công ty nhà nước, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu, nhưng hiện nay, số nợ phải trả dự kiến trong năm 2012 của Vicem là khoảng trên 4.700 tỷ đồng.

Trong năm 2011 vừa qua, mặc dù lợi nhuận chưa trừ chi phí tài chính là hơn 3.850 tỷ đồng, song lợi nhuận của Vicem chỉ đạt hơn 540 tỷ đồng. Lợi nhuận trên vốn đầu tư của Vicem chỉ đạt 1,97% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chỉ đạt 4,35%.

Trước đó, dư luận đã đặt nhiều câu hỏi khi doanh thu 9 tháng 2011 của Vicem đạt trên 20.000 tỷ đồng, song doanh nghiệp này vẫn báo lỗ hơn 200 tỷ đồng.