17:03 22/08/2012

Áp dụng T+1 trong thanh toán giao dịch tín phiếu kho bạc

Hà Anh

Tín phiếu niêm yết trên HNX có mệnh giá 100.000 đồng, gồm các kỳ hạn 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần

Trụ sở của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trụ sở của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Ngày 20/8, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành quyết định về quy định giao dịch tín phiếu kho bạc tại HNX.
 
Theo đó, chu kỳ thanh toán đối với các giao dịch tín phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ tại HNX là T+1, trong đó, T là ngày giao dịch, T+1 là ngày thanh toán. Tín phiếu niêm yết trên HNX có mệnh giá 100.000 đồng, gồm các kỳ hạn: 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần. Tín phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào ngày tín phiếu đáo hạn.

Cũng theo quy định mới của HNX, khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch mua bán thông thường tín phiếu theo hình thức thỏa thuận điện tử là 100 tín phiếu; khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch mua bán thông thường, tín phiếu theo hình thức thỏa thuận thông thường là 10.000 tín phiếu.

Đối với giao dịch mua bán thông thường có khối lượng từ 1-99 tín phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư và thành viên thông thường theo nguyên tắc thỏa thuận về giá. Khi có yêu cầu của nhà đầu tư, thành viên có trách nhiệm mua lại và chỉ được phép thực hiện mua lại tín phiếu lô lẻ của nhà đầu tư và khối lượng giao dịch tối thiểu đối với một mã tín phiếu trong giao dịch mua bán lại sử dụng nhiều mã tín phiếu là 100 tín phiếu.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/8.