08:48 09/06/2011

APP trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng

Minh Nguyệt

Ngày 4/7, APP sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 16/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 17/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (mã APP-HNX).

Theo đó, ngày 4/7, APP sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng) và trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% (10 cổ phiếu sẽ được 3 cổ phần mới).

Đồng thời, APP sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu sẽ được 1 cổ phần mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng tại Công ty - Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Tp. Hà Nội.

Được biết, doanh thuần quý 1 đạt 33,75 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 10,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,8 tỷ đồng; EPS đạt 1.401 đồng.

Năm 2011, APP thông qua các mục tiêu như tổng doanh thu đạt 160,279 tỷ đồng, bằng 132% so với năm 2010 (121,158 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 12,502 tỷ đồng, bằng 68% so với năm 2010 (18,386 tỷ đồng); cổ tức 19%/vốn điều lệ.