23:45 31/07/2008

ASP giải trình biến động kết quả kinh doanh

N.Anh

ASP có văn bản giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 2/2008 so với quý 1/2008

Công ty Cổ phần Dầu Khí An Pha S.G (mã ASP) có văn bản giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 2/2008 so với quý 1/2008.

Cụ thể, doanh thu quý 2 đạt 344,100 tỷ đồng, tăng 0,25% so với quý 1/2008 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 4,384 tỷ đồng, giảm 45,19% so với quý 1/2008 tỷ đồng.

Theo ASP, kết quả kinh doanh quý 2 giảm so với quý 1/2008 là do giá nguyên vật liệu, lãi suất tiền vay, chênh lệch tỷ hối đoái tăng quá cao và công ty bắt đầu phân bổ lợi thế thương mại vào chi phí quản lý điều đó đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh kỳ này.

Bên cạnh đó, căn cứ số liệu thống kê trong báo cáo tài chính về doanh thu và sản lượng gas bán các quý vừa qua cho thấy, hoạt động kinh doanh chính của công ty mẹ và các công ty con vẫn ổn định.