08:19 17/10/2011

AVS và WSS cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng

Hà Anh

9 tháng, AVS báo lỗ gần 31,2 tỷ đồng, EPS - 867 đồng. Trong đó, WSS báo lãi hơn 779 triệu đồng, EPS đạt 15,49 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu WSS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu WSS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS-HNX) và Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (mã WSS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, riêng quý 3, doanh thu của AVS đạt gần 7 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 1,2 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 1,6 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 3,8 tỷ đồng. Đáng chú ý là  chi phí hoạt động kinh doanh trong quý 3 là hơn 9,7 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, AVS lỗ hơn 5 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010, AVS lỗ 25,3 tỷ đồng; EPS quý 3 -141 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của AVS đạt 30,1 tỷ đồng, chi phí hoạt động kinh doanh là 51,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế lỗ gần 31,2 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010, AVS lỗ 6,7 tỷ đồng; EPS lỗ 867 đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản là 263,6 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 235,5 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền đạt 168,6 tỷ đồng; trong đó các khoản tương đương tiền là hơn 141,4 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 67,1 tỷ đồng, trong đó đầu tư ngắn hạn là 100 tỷ đồng và dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là 32,9 tỷ đồng; Đàu tư tài chính dài hạn là 10,3 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư chứng khoán dài hạn là 22,4 tỷ đồng, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn là 12 tỷ đồng. Cổ phiếu AVS nằm trong danh sách cổ phiếu niêm yết trên HNX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2011.

Năm 2011, AVS thông qua kế hoạch với doanh thu đạt 65,448 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 25,118 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (mã WSS-HNX) công bố riêng quý 3/2011, doanh thu kinh doanh chứng khoán của WSS đạt 11,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt hơn 506 triệu đồng; doanh thu hoạt động tư vấn đạt hơn 517 triệu đồng; Đáng chú ý là quý 3/2011, công ty không có phát sinh doanh thu tự doanh, bảo lãnh phát hành, lưu ký..

Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán là 7,6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh đạt gần 4 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 678,5 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 681,3 triệu đồng và hơn 511 triệu đồng; EPS đạt 10,16 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của WSS đạt 31,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt lần lượt là 888,2 triệu đồng và hơn 779 triệu đồng, EPS đạt 15,49 đồng. Cùng kỳ năm 2010, công ty lãi gần 50 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2011, tiền và tương đương tiền của công ty là 50,3 tỷ đồng, giảm hơn 103,3 tỷ đồng so với đầu năm (153,6 tỷ đồng); Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 299,4 tỷ đồng. Trong đó, hợp đồng hợp tác đầu tư là gần 159 tỷ đồng, trong khi số đầu năm là 0; Các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 152,8 tỷ đồng, tăng 105,1 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó tăng chủ yếu ở khoản đầu tư dài hạn khác từ 14,9 tỷ đồng lên 122,9 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của WSS là - hơn 400 triệu đồng và cổ phiếu WSS cũng nằm trong danh sách các cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do có lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2011.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 123 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 78,57 tỷ đồng và 58,93 tỷ đồng.