14:53 30/03/2009

AVSC và VNDirect kinh doanh thua lỗ trong năm 2008

N.Anh

Công ty Chứng khoán Âu Việt và VNDirect vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008

Trụ sở của Công ty Chứng khoán VNDirect - Ảnh: Lê Tâm.
Trụ sở của Công ty Chứng khoán VNDirect - Ảnh: Lê Tâm.
Công ty Chứng khoán Âu Việt (AVSC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008.

Cụ thể, doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư năm 2008 của AVSC đạt gần 59 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán lỗ 172,72 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2008, tổng tài sản của AVSC đạt 223,13 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 195 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect công bố doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư đạt 214 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán lỗ 85,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lỗ 86,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt -2.872 đồng.