10:50 21/10/2008

B82 công bố lãi hơn 4 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần 482 (B82) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và luỹ kế 9 tháng năm 2008

Công ty Cổ phần 482 (B82-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và luỹ kế 9 tháng năm 2008.

Cụ thể, doanh thu bán hành và cung cấp dịch vụ trong quý 3 của B82 đạt hơn 37 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 111,7 tỷ đồng, tăng 2% so với kế hoạch cả năm 2008. 

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 1,26 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đạt hơn 4,007 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,671.5 đồng.

Được biết, B82 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với giá trị sản lượng đạt trên 130 tỷ, doanh thu và thu nhập khác trên 110 tỷ, lợi nhuận thực hiện 6 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu 27%, trả cổ tức dự kiến 15%.