10:00 09/10/2012

Ba cổ đông lớn phải giảm sở hữu tại OceanBank

Hoàng Vũ

Petro Vietnam, OceanGroup và VNT sẽ phải giảm tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank)

Ngày 6/10, OceanBank đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi điều lệ. Một nội dung quan trọng trong điều lệ được sửa đổi là về tỷ lệ sở hữu cổ phần.
Ngày 6/10, OceanBank đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi điều lệ. Một nội dung quan trọng trong điều lệ được sửa đổi là về tỷ lệ sở hữu cổ phần.
Ba cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Tập đoàn Đại Dương (OceanGroup) và Công ty TNHH VNT sẽ phải giảm tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).

Việc điều chỉnh này được đặt ra từ thực tế tỷ lệ sở hữu của ba tổ chức trên tại OceanBank, theo nội dung sửa đổi điều lệ vừa thông qua và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, ngày 6/10 vừa qua, OceanBank đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi điều lệ. Một nội dung quan trọng trong điều lệ được sửa đổi là về tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Trước đó, điều lệ ngân hàng này quy định, một doanh nghiệp nhà nước và các công ty do doanh nghiệp này nắm từ 50% vốn điều lệ trở lệ không được cùng sở hữu số cổ phần vượt quá 40% vốn điều lệ của OceanBank.

Đối với cổ đông không phải là doanh nghiệp nhà nước, một tổ chức và người đại diện, hoặc công ty và các công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân được sở hữu số cổ phần không quá 30% vốn điều lệ OceanBank.

Cổ đông cá nhân được sở hữu số cổ phần không quá 15%. Cổ đông cá nhân và những người liên quan trong gia đình được sở hữu không quá 30%...

Tuy nhiên, theo điều lệ mới sửa đổi, một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của OceanBank; một cổ đông tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% trừ các trường hợp theo quy định đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cổ đông và người có liên quan không được sở hữu vượt quá 20%.

Những sửa đổi về tỷ lệ sở hữu trên là để phù hợp với quy định tại Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Như vậy, ba cổ đông lớn là Petro Vietnam, OceanGroup và VNT sẽ phải giảm tỷ lệ sở hữu tại OceanBank xuống tối đa còn 15%. Cả ba tổ chức này đều có tỷ lệ sở hữu tới 20% tại OceanBank theo báo cáo thường niên năm 2011.

Cũng theo báo cáo thường niên năm 2011, ngoài ba cổ đông lớn trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà có tỷ lệ sở hữu 11,54% tại OceanBank. Tuy nhiên, tháng 1/2012, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép cổ đông này được chuyển nhượng 19.560.000 cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là ông Shahab Manzouri (với tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng là 4,89%).

Trong năm 2012, OceanBank có kế hoạch dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 4.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng; đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược.