13:49 24/01/2010

Ba công ty chứng khoán bị phạt 60 triệu đồng

N.Anh

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã quyết định xử phạt 3 công ty chứng khoán do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 21/1, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát, Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương.

Cụ thể: căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APSI) cho thấy, công ty này chưa thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định (quy trình, nhân sự và báo cáo), vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 71 Luật Chứng khoán.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 
Trong khi đó, căn cứ kết quả kiểm tra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn cho thấy công ty này chưa thực hiện quản lý tách bạch tiền giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư với tiền của chính công ty và công ty này đã thực hiện chi trả một số khoản trên tài khoản tiền giao dịch của khách hàng, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Chứng khoán.
 
Trong tháng 4/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn mua lại 24.500 cổ phần của ông Lê Công Thiện làm cổ phiếu quỹ nhưng không thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 25 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 27/2007/QĐ-BTC.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm phạt tiền 15 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP và phạt tiền 5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.
 
Bên cạnh đó, căn cứ kết quả kiểm tra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương (PSC) cho thấy, PSC chưa thực hiện quản lý tách bạch tiền giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư với tiền của chính công ty, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Chứng khoán.
 
Do đo, xét tính chất và mức độ vi phạm phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.