09:59 30/06/2008

Ba công ty niêm yết trả cổ tức bằng cổ phiếu

M.Kiều

Ngày 27/6, Ủy ban Chứng khoán đã có công văn chấp thuận cho ba công ty đang niêm yết tại sàn Tp.HCM được phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngày 27/6, Ủy ban Chứng khoán đã có công văn chấp thuận cho ba công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM được phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Đó là: Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã chứng khoán KDC), Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (mã chứng khoán PAC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (mã chứng khoán HPG). Riêng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát sẽ phát hành thêm cổ phiếu thưởng.

Cùng với việc chấp thuận này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu cả ba công ty trên thực hiện việc phát hành theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

Đồng thời, các công ty này phải liên hệ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và sàn Tp.HCM để xác định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu là 10 ngày trước khi thực hiện đợt phát hành.

Ngoài ra, trong vòng 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, các công ty cũng phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả của đợt phát hành.