15:05 23/06/2009

Bác đơn kiện quyết định về quy hoạch bauxite của ông Cù Huy Hà Vũ

Hải Vy

Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định việc trả lại đơn khởi kiện là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật

Quyết định của Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết khiếu nại của ông Cù Huy Hà Vũ - Ảnh: Chinhphu.vn.
Quyết định của Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết khiếu nại của ông Cù Huy Hà Vũ - Ảnh: Chinhphu.vn.
Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định không xem xét giải quyết đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ đối với Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn tin từ Website Chính phủ cho biết, theo Quyết định ngày 19/6/2009 của Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, việc trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật, vì:

Thứ nhất, căn cứ Điều 11 và điểm a khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006), Tòa án không có căn cứ pháp lý để thụ lý và giải quyết đơn khởi kiện này;

Thứ hai, Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025, được ban hành hoàn toàn đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Quốc phòng, Luật Di sản văn hóa, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Thứ ba, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến bauxite là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, được khẳng định từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg được ban hành trên cơ sở chủ trương này.

Vì những lý do trên, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội giữ nguyên Thông báo số 19/TG-TA ngày 15/6/2009 về việc trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ; không xem xét giải quyết đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ đối với Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng khẳng định đây là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với vụ việc này.

Trước đó, ngày 11/6/2009, ông Cù Huy Hà Vũ có đơn kiện tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đối với Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Ngày 15/6/2009, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ra Thông báo số 19/TB-TA trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ vì đơn khởi kiện không có căn cứ pháp lý.

Ngày 17/6/2009, ông Cù Huy Hà Vũ có đơn khiếu nại gửi Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội về thông báo trả lại đơn khởi kiện nói trên.