13:59 06/01/2009

Ban hành nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà và đất liên quan đến tôn giáo

Hải Vy

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị 1940/CT-TTg về nhà, đất liên quan đến tôn giáo

Mô hình công viên cây xanh tại khu đất 42 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mô hình công viên cây xanh tại khu đất 42 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị 1940/CT-TTg về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.

Nguồn tin từ Website Chính phủ cho biết, theo nội dung chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu việc quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo phải đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và tuân theo một số nguyên tắc cơ bản.

Đối với nhà, đất liên quan đến tôn giáo mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà, đất đã ban hành trước ngày 1/7/1991 thì thực hiện theo Nghị quyết số 23/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003 của Quốc hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

Nhà, đất liên quan đến tôn giáo mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng thì cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng phải sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không ảnh hưởng đến tình cảm tôn giáo của quần chúng tín đồ.

Đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, làm cơ sở hoạt động từ thiện và đất do cơ sở tôn giáo sử dụng quy định tại khoản 1 điều 99 Luật Đất đai, nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được sử dụng theo chế độ sử dụng đất tương ứng với mục đích sử dụng của loại đất đó như đối với hộ gia đình, cá nhân, được chuyển mục đích sử dụng đất theo quyết định của UBND cấp tỉnh…

Thủ tướng yêu cầu những hành vi lợi dụng việc giải quyết nhà, đất liên quan đến tôn giáo để gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, vi phạm pháp luật phải bị xử lý nghiêm minh.

Cơ sở tôn giáo có nhu cầu chính đáng về nhà, đất để phục vụ cho hoạt động tôn giáo thì  UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét và căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và quỹ đất của địa phương để giao cho cơ sở tôn giáo diện tích nhà, đất theo đúng trình tự, thủ tụ quy định của  pháp luật.