15:52 26/12/2008

Ban hành thông tư về quản lý blog

Quỳnh Anh

Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT về quản lý thông tin điện tử trên Internet

Dịch vụ blog của Yahoo hiện khá phổ biến tại Việt Nam.
Dịch vụ blog của Yahoo hiện khá phổ biến tại Việt Nam.
Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT về quản lý thông tin điện tử trên Internet.

Trang thông tin điện tử cá nhân (blog) được hiểu trong Thông tư 07 là dùng để thể hiện những thông tin mang tính chất cá nhân phục vụ nhu cầu lưu trữ hoặc trao đổi, chia sẻ với một nhóm người hoặc với cộng đồng rộng rãi sử dụng dịch vụ Internet.

Thông tư 07 khuyến khích phát triển và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân giúp cá nhân mở rộng khả năng tương tác trên môi trường Internet để trao đổi, chia sẻ các thông tin phù hợp với thuần phong, mỹ tục và các quy định của pháp luật Việt Nam, làm phong phú thêm đời sống xã hội và tinh thần gắn kết cộng đồng; khuyến khích sử dụng tiếng Việt trong sáng, lành mạnh...

Thông tư 07 cũng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm đối với blog.

Cụ thể, cấm các hành vi lợi dụng blog để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định 97 (như chống lại Nhà nước; tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế; đưa thông tin xuyên tạc, vu khống; gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet...).

Chủ thể blog phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp, lưu trữ, truyền đi trên blog của mình, bảo đảm không vi phạm quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến có trách nhiệm xây dựng và công khai quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên blog tại trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp  mình, bảo đảm không vi phạm các quy định của pháp luật; có biện pháp thích hợp đối với các blog cá nhân vi phạm quy chế.

Định kỳ 6 tháng một lần, các doanh nghiệp  phải báo cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền...