10:27 14/08/2008

Bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng mạnh

Hải Bằng

6 tháng đầu năm 2008, doanh thu bảo hiểm gốc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng mạnh

Theo Bộ Tài chính, doanh thu bảo hiểm gốc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2008

Theo đó, tổng phí bảo hiểm gốc toàn thị trường ước đạt 5.486 tỷ đồng, tăng 41% so cùng kỳ năm 2007, trong đó Bảo hiểm Bảo Việt đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 50%, Pjico đạt 520 tỷ đồng, tăng 44%, Bảo Minh đạt 1.009 tỷ đồng, tăng 23,6% và PVI đạt 1.113 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Hiện thị phần của các doanh nghiệp trong nước vẫn đang chiếm ưu thế do với doanh nghiệp nước ngoài: thị phần Bảo Việt đạt 35%, Bảo Minh 21%, PVI 18%, Pjico 10,55%.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của PVI đạt 100,835 tỷ đồng, Bảo hiểm Bảo Việt đạt 60 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm, Bảo Minh đạt hơn 72,775 tỷ đồng.