15:00 15/12/2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Kịp thời giải quyết các kiến nghị

P.V

Đến thời điểm này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận trên 220 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

Việc giám sát, kiểm tra, quản trị, vận hành hệ thống, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 về hệ thống quản lý an toàn thông tin.
Việc giám sát, kiểm tra, quản trị, vận hành hệ thống, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 về hệ thống quản lý an toàn thông tin.

Ngay từ khi khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động tích hợp, cung cấp Dịch vụ công/Thủ tục hành chính của ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đến thời điểm này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận trên 220 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Các phản ánh, kiến nghị tập trung vào một số nội dung như vướng mắc trong thực hiện thanh toán gia hạn trực tuyến thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động do đại 3 dịch COVID-19, đã được các đơn vị nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố giải quyết kịp thời, đúng hạn, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã: Tiếp nhận, giải quyết cấp lại 2.277 thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Tiếp nhận thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (2.533 trường hợp), đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện (796 trường hợp) và Đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (69 trường hợp) trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Tiếp nhận, xử lý 899 hồ sơ (317 hồ sơ hợp lệ, 582 hồ sơ không hợp lệ) đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19 từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến (Payment Platform) của Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Qua đó kết nối, tích hợp thành công 3 dịch vụ thanh toán trực tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; Đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện; Đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Tính đến nay, đã có 3.398 lượt thanh toán thành công.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai máy chủ SS (Security Server), phối hợp với Trung tâm Tin học (Văn phòng Chính phủ) thực hiện cài đặt máy chủ SS, thực hiện nâng cấp tài nguyên cho máy chủ SS đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế khi cung cấp Dịch vụ công Quốc gia; thực hiện giám sát hoạt động của máy chủ 24/7 bằng công cụ giám sát hiệu năng (RAM, CPU, DISK…), giám sát hoạt động của các dịch vụ trên máy chủ SS, giám sát kết nối đường truyền riêng giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Văn phòng Chính phủ, kịp thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ xử lý ngay khi có sự cố xảy ra.

Việc giám sát, kiểm tra, quản trị, vận hành hệ thống, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 về hệ thống quản lý an toàn thông tin.