10:54 29/04/2009

Bảo Việt đặt mục tiêu 592 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Minh Đức

Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất toàn Bảo Việt là 9.717 tỷ đồng và 592 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Tập đoàn Bảo Việt cũng cho biết đã có kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM trong năm 2009.
Tập đoàn Bảo Việt cũng cho biết đã có kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM trong năm 2009.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất toàn Bảo Việt là 9.717 tỷ đồng và 592 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tại đại hội cuối tuần qua, Bảo Việt đã xác định mục tiêu năm 2009 đạt tổng doanh thu 641 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 526 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế 507 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ dự kiến đạt 8,86%, tỷ lệ chia cổ tức ở mức 8%.

Năm 2008, tổng doanh thu đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt đạt 867,3 tỷ đồng, hoàn thành 126,9% kế hoạch; tổng doanh thu theo năm tài chính đầu tiên đạt 1.099,5 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế năm 2008 của Tập đoàn là 494,1 tỷ, đạt 92,3% so với kế hoạch đề ra; lợi nhuận theo năm tài chính là 678,4 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch. Mức cổ tức chi trả cho cổ đông là 10% cho cả năm tài chính.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, tổng doanh thu kinh doanh theo năm tài chính của toàn Bảo Việt đạt 11.808 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Tập đoàn Bảo Việt là 529,4 tỷ đồng.

Theo ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Việt, sở dĩ Tập đoàn hoàn thành mục tiêu kế hoạch về mặt tăng trưởng doanh thu nhưng chưa hoàn thành về mặt lợi nhuận chính là do sự tác động suy giảm của thị trường chứng khoán với 200 tỷ đồng trích dự phòng giảm giá chứng khoán cho các khoản đầu tư.

Tập đoàn Bảo Việt cũng cho biết đã có kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM trong năm 2009.