08:47 27/03/2014

Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị trường về quy mô vốn

P.V

Bảo Việt Nhân thọ đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn

Năm 2013, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, Bảo Việt Nhân thọ 
vẫn đạt doanh thu khai thác mới tăng trưởng 22% so với năm 2012.
Năm 2013, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, Bảo Việt Nhân thọ vẫn đạt doanh thu khai thác mới tăng trưởng 22% so với năm 2012.
Ngày 19/12/2013, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 46/GPĐC2/KDBH quyết định cho phép Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ được sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 46 GP/KDBH ngày 23/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, vốn điều lệ của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ là 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ) VNĐ. Với việc tăng số vốn mới này, Bảo Việt Nhân thọ đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn.

Việc tăng vốn điều lệ cũng đảm bảo nhu cầu vốn cho việc triển khai các loại hình sản phẩm mới theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng bằng những dòng sản phẩm linh hoạt và ưu việt.

Năm 2013, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, Bảo Việt Nhân thọ vẫn đạt doanh thu khai thác mới tăng trưởng 22% so với năm 2012.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ)