20:40 30/07/2008

Bảo Việt thu lãi hơn 312 tỷ đồng

Minh Đức

Tập đoàn Bảo Việt thông báo đạt 312,424 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2008

Trụ sở chính Tập đoàn Bảo Việt.
Trụ sở chính Tập đoàn Bảo Việt.
Tập đoàn Bảo Việt thông báo đạt 312,424 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2008.

Theo thông báo của Bảo Việt, trong quý 2/2008, Tập đoàn thu về 216,357 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lũy kế 6 tháng đầu năm là 312,424 tỷ đồng.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của tập đoàn này là 4.617,860 tỷ đồng; trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 3.550,172 tỷ đồng, từ hoạt động tài chính là 1.048,254 tỷ đồng và từ các hoạt động khác là 19,434 tỷ đồng.

Tổng chi phí trong thời gian nói trên là 4.305,436 tỷ đồng.
Bảo Việt thu lãi hơn 312 tỷ đồng - Ảnh 1