10:59 24/02/2011

BaoVietBank đặt chỉ tiêu tăng tốc nhanh

Kỳ Duyên

Năm 2011, Ngân hàng Bảo Việt (BaoVietBank) đặt chỉ tiêu tăng trưởng mạnh, tập trung ở tổng tài sản, quy mô huy động và cho vay

Trong năm 2010, mạng lưới của BaoVietBank được mở rộng với 26 điểm giao dịch.
Trong năm 2010, mạng lưới của BaoVietBank được mở rộng với 26 điểm giao dịch.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank) đặt chỉ tiêu tăng trưởng mạnh trong kế hoạch kinh doanh năm 2011, tập trung ở tổng tài sản, quy mô huy động và cho vay.

Theo báo cáo kế hoạch kinh doanh năm nay, một số chỉ tiêu chính mà BaoVietBank đề ra đều có tốc độ tăng trưởng cao.

Cụ thể, ngân hàng này dự tính tổng tài sản sẽ có tốc độ tăng trưởng 181%, đạt 25.000 tỷ đồng; cho vay tăng trưởng 195%, đạt 11.000 tỷ đồng; huy động là 199% ứng với 14.500 tỷ đồng.

Về hiệu quả kinh doanh, BaoVietBank đặt chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế là 114%, đạt 200 tỷ đồng; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế theo đó là 150 tỷ đồng; chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng 114%, đạt 10%.

Trong năm 2010, năm thứ hai đi vào hoạt động, so với năm 2009, tổng tài sản của ngân hàng này đã đạt 13.854 tỷ đồng, tăng 88%; huy động từ thị trường 1 đạt trên 7.291 tỷ đồng, tăng 108%; tổng dư nợ cho vay trên 5.600 tỷ đồng, tăng 150%; lợi nhuận trước thuế đạt 176,5 tỷ đồng, tăng 210% và mạng lưới mở rộng với 26 điểm giao dịch, tăng 135%.