15:59 28/10/2011

BBC, C21, VFG, SPM, HLA, MKP, HMC, COM và KSS báo lãi

Hà Anh

Các doanh nghiệp trên HSX là BBC, C21, VFG, SPM, HLA, MKP, HMC, COM và KSS công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Các doanh nghiệp trên HSX là BBC, C21, VFG, SPM, HLA, MKP, HMC, COM và KSS công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

* Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC) công bố doanh thu quý 3 đạt 261 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 85,5 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 13,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 12 tỷ đồng, EPS đạt 771 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của BBC đạt 652,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 24,5 tỷ đồng; EPS đạt 1.589 đồng.

Năm 2011, BBC dự kiến doanh thu thuần đạt 995 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 55,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 47,2 tỷ đồng, cổ tức 12%.

* Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (mã C21) công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ với doanh thu thuần trong quý 3 đạt 6,3 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 4,3 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 4,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước C21 lãi 10,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 65%.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của C21 đạt 47,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 45,8 tỷ và 31,5 tỷ đồng.

C21, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 3 này giảm 65% so với cùng kỳ là do doanh thu thuần quý 3 này 21% so với cùng kỳ là do giảm doanh thu từ bán đất nền; doanh thu hoạt động tài chính quý 3 này cũng giảm 65% do quý 3/2010 công ty nhận chia lãi từ công ty con, quý 3 năm nay chưa nhận được được khoản lãi chia từ công ty con, lãi từ tiền lãi ngân hàng quý 3 này tăng hơn 1,5 tỷ đồng so với quý 3/2010. Mặt khác thuế quý 3 này tăng 39% so với cùng kỳ là quý 3/2010 nhận lãi từ công ty con chuyển về nên không tính thuế thu nhập doanh nghiệp này (đã tính thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty con).

Năm 2011, C21 dự kiến doanh thu thuần đạt 201 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 132 tỷ đồng, EPS đạt 4.500 đồng/cổ phiếu, cổ tức 16%/cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG) công bố doanh thu quý 3 đạt 404,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 105,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 44,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 33,2 tỷ đồng, EPS đạt 3.413 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của VFG đạt tỷ 1.081,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 100,4 tỷ đồng; EPS đạt 10.307 đồng.

VFG cho biết, lợi nhuận quý 3/2011 tăng hơn 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng tăng 14% (23,1 tỷ đồng) là do tổng doanh thu tăng 21%, trong đó lợi nhuận gộp tăng 25%, lợi nhuận thuần tăng 14% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn tăng 18%; chi phí tài chính giảm 10% trong đó chi phí lãi vay giảm 32%; chênh lệch tỷ giá 36% là do công ty cân đối được dòng tiền, huy động nguồn tiền trong hệ thống kinh doanh của công ty, giảm vay ngân hàng làm cho chi phí lãi vay giảm mạnh so với cùng kỳ.

Mặt khác, chi phí bán hàng tăng 58% so với cùng kỳ là do năm nay là năm khó khăn của ngành kinh doanh nông dược, công ty tăng cường hoạt động tiếp thị, tư vấn bán hàng, khuyến mại, chi phí tiền lương bán hàng tăng do tuyển thêm nhân sự...chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 40% so với cùng kỳ.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu đạt 1.391,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 134,4 tỷ đồng; cổ tức 20%.

* Công ty Cổ phần SPM (mã SPM) công bố doanh thu quý 3 đạt 87,3 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 26 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 20,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt tỷ 19,8 đồng, EPS đạt 1.443 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của SPM đạt 261,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 51,1 tỷ đồng; EPS đạt 3.672 đồng.

SPM cho biết, doanh thu thuần quý 3/2011 đạt 73,5 tỷ đồng, giảm 17,7 tỷ đồng so với cùng kỳ (91,2 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế giảm hơn 4 tỷ đồng (24 tỷ đồng) là do doanh thu giảm, dẫn đến lợi nhuận cũng giảm tương ứng.

Năm 2011, SPM dự kiến doanh thu thuần đạt 385 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ngành dược đạt 80 tỷ đồng; cổ tức 25%.

* Công ty Cổ phần Hữu liên Á Châu (mã HLA) công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ với doanh thu quý 3 đạt 1.347,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 78,1 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 498 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 11,4 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của HLA đạt 3.389 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 26,5 tỷ đồng.

HLA cho biết, lợi nhuận quý 3 này giảm hơn 8,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2010 (8,4 tỷ đồng) là do giá vốn hàng bán tăng; chi phí tài chính tăng; chi phí bán hàng tăng; doanh thu hoạt động tài chính giảm; thu nhập khác giảm...

Năm 2011, HLA đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 3.200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 70,5 tỷ đồng; cổ tức 15%.

* Công ty Cổ phần hóa – dược phẩm Mekophar (mã MKP) công bố doanh thu quý 3 đạt 259,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 46,4 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 24,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 20,4 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của MKP đạt 761,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 62,8 tỷ đồng.

MKP cho biết, doanh thu bán hàng quý 3 của công ty tăng 20,89% so với cùng kỳ (233,6 tỷ đồng) chủ yếu là do doanh thu bán thành phẩm tăng 10,35%; doanh thu bán hàng hóa tăng 15,62%; doah thu bán vật tư và cung cấp dịch vụ giảm 5,08%. Đồng thời, công ty đã tiết kiệm được các chi phí hoạt động kinh doanh như sửa chữa lớn nên lợi nhuận quý 3/2011 tăng so với quý 3/2010.

Năm 2011, MKP đặt mục tiêu với doanh thu đạt 950 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 92 tỷ đồng; cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (mã HMC) cho biết doanh thu quý 3 của công ty đạt 1.561 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 39,3 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 18,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt tỷ 13,2 tỷ đồng, EPS đạt 631 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của HMC đạt 4.992 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 73 tỷ đồng, EPS đạt 3.476 đồng.

HMC cho biết, lợi nhuận trước thuế quý 3/2011 tăng 48% so với cùng kỳ (10,2 tỷ đồng) là do trong quý 3 nhu cầu tiêu thụ thép tăng rất nhiều so với cùng kỳ. Công ty đã đẩy mạnh bán ra, giúp doanh thu tăng 56,36% so với quý 3/2010. Ngòai ra, do công ty tăng cường công tác quản lý tài chính và quản lý chi phí tốt hơn nên tổng chi phí sản xuất kinh doanh chỉ tăng 15,61% so với cùng kỳ.

Năm 2011, HMC dự kiến doanh thu đạt 4.400 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng; cổ tức 15%.

* Công ty Cổ phần Vật tư Xăng (mã COM) cho biết doanh thu quý 3 của công ty đạt 1.209 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 33,6 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 13,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,1 tỷ đồng, EPS đạt 738 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của COM đạt 3.487,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 31,6 tỷ và 24,3 tỷ đồng, EPS đạt 1.773 đồng.

COM cho biết, doanh thu quý 3/2011 tăng 135,24% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 104,37% là do giá bán các mặt hàng xăng, dầu tăng so với cùng kỳ.

Năm 2011, COM thông nhất doanh thu đạt 3.700 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng; cổ tức 15%.

* Tổng công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico (mã KSS) cho biết doanh thu quý 3 của công ty đạt 92,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 17 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 6,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của KSS đạt 307 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 30,6 tỷ và 22,9 tỷ đồng.

KSS cho biết, lợi nhuận quý 3 này giảm tới 49,5 tỷ đồng so với cùng kỳ (142 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế giảm 12,5 tỷ đồng so với cùng kỳ (17,4 tỷ đồng) chủ yếu là do sản lượng khai thác giảm do thời tiết không thuận lợi, cùng với việc mở rộng trong khai thác dẫn đến một số điểm khai thác không đạt được công suất so với cùng kỳ và chi phí đầ vào tăng mạnh dẫn đén lợi nhuận giảm tương ứng.

Năm 2011, KSS dự kiến tổng doanh thu đạt 706 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng.