17:28 15/04/2009

BBS, CAN và CLC trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của BBS, CAN và CLC

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CLC từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CLC từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức của BBS, CAN và CLC.

* Ngày 27/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn (BBS-HASTC). Theo đó, ngày 20/5/2009, BBS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5,5%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 550 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn - km2, đường Văn Cao, thành phố Nam Định.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BBS vào các ngày 24, 27 và 28/4/2009.

* Ngày 28/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN-HOSE). Theo đó, ngày 15/5/2009, CAN sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 2%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long - 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu CAN vào các ngày 27, 28 và 29/4/2009.

* Ngày 29/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 đợt cuối của Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC-HOSE). Theo đó, ngày 20/5/2009, CLC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 20/5/2009 tại Công ty Cổ phần Cát Lợi - 934 D2, đường D, Khu công nghiệp Cát Lợi (cụm 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Tp. HCM.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu CLC vào các ngày 28, 29/ và 4/5/2009.