08:17 16/08/2008

BBS trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2008 bằng tiền mặt

N.Anh

BBS sẽ trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phần

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, ngày 26/8/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2008 của Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn (mã BBS).

Theo đó, ngày 12/9/2008, BBS sẽ trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ: 5%/cổ phần -  1 cổ phần được nhận 500 đồng.
 
Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn - Địa chỉ: Km2 đường Văn Cao, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BBS ngày 25/8, 26/8 và 27/8/2008.