23:07 23/08/2008

BBS và BTS sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 12/9, BBS sẽ trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2008 và ngày 20/10, BTS sẽ trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 26/8/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn (mã BBS) trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2008.

Theo đó, ngày 12/9/2008 BBS sẽ trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2008 với tỷ lệ thực hiện: 5,0%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng của Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn, địa chỉ Km số 2, đường Văn Cao, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BBS trong các ngày 25/8, 26/8 và 27/8/2008.

Cùng ngày, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng thông báo ngày 8/9/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn (mã BTS) thanh toán cổ tức năm 2007.

Theo đó, ngày 20/10/2008, BTS sẽ thanh toán cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 700 đồng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BTS vào các ngày 5/9, 8/9 và 9/9/2008.