09:49 20/10/2008

BBT thống nhất phương án huy động vốn

N.Anh

Hội đồng Quản trị của BBT thống nhất chọn phương án cần huy động vốn là 65 tỷ đồng

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT-HOSE) đã thông báo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị BBT thống nhất chọn phương án với nhu cầu vốn cần huy động là 65 tỷ đồng và giao ban điều hành hoàn chỉnh phương án này theo nội dung góp ý của các thành viên dự họp, trình Hội đồng Quản trị thông qua, nhằm triển khai việc phục hồi sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất; thống nhất thông qua phương án tinh giảm lao động do Ban điều hành đề xuất.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị BBT thống nhất, thông qua và giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán 6 tháng đầu năm 2008 với Công ty Kiểm toán CA&A và làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kiểm toán các năm trước đó; sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành và lập quy chế quản lý nội bộ công ty, giao Thư ký Hội đồng Quản trị soạn thảo trình Hội đồng Quản trị BBT thông qua. Hội đồng Quản trị cũng chỉ định bà Trần Thị Nga làm Thư ký Hội đồng Quản trị từ ngày 1/10/2008.