13:46 27/09/2010

BCE: Báo lãi hơn 33 tỷ đồng trong 8 tháng

Hà Vy

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE) công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2010

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2010.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong tháng 8 của Công ty đạt 43,25 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 355,79 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong tháng 8 đạt 4,92 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 33,38 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2010 đã soát xét, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của BCE đạt 285,73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,15 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.158 đồng.

Năm 2010, BCE đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 470 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34,95 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.748 đồng.