11:55 02/03/2011

BCE dự kiến lãi hơn 72 tỷ đồng trong năm 2011

Hà Vy

Hội đồng Quản trị BCE thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch năm 2011 và tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế đạt 43,04 tỷ đồng, EPS đạt 2.152 đồng trong năm 2010.
Lợi nhuận sau thuế đạt 43,04 tỷ đồng, EPS đạt 2.152 đồng trong năm 2010.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch năm 2011 và tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2011 công ty đặt kế hoạch với tổng doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 95 tỷ đồng và 72,25 tỷ đồng, EPS đạt 2.375 đồng, cổ tức từ 17% - 20%.

BCE cho biết, doanh thu thuần năm 2010 đạt 627,34 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43,04 tỷ đồng, EPS đạt 2.152 đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty thông qua kế hoạch tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng vào quý 1/2012 để phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.