09:37 03/12/2009

BHS trả cổ tức 10% bằng tiền

N.Anh

Ngày 28/12, BHS sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 11/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 15/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE).

Theo đó, ngày 28/12/2009, BHS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng

Thủ tục và địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Khu Công nghiệp Biên Hòa I – Đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BHS vào những ngày 14, 15, 16/12/2009.