16:25 01/12/2010

BHS và LGC: Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền

Hà Vy

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của BHS và LGC

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của BHS và LGC.

* 8/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 10/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE).

Theo đó, ngày 24/12, BHS sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2010 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

BHS công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất trong quý 3/2010 đạt 510,64 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 1.357,02 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 35,94 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 86,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 4.673 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 1.939 đồng.

* 29/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 31/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE).

Theo đó, ngày 24/1/2011, LGC sẽ chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 của LGC đạt 53,93 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 157,34 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 10,61 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 31,61 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 3.817 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 1.282 đồng.