09:44 09/06/2010

Bị phạt 50 triệu đồng vì vi phạm đăng ký chào mua công khai

N.Anh

Ông Hưng nộp bản chào mua công khai 450.000 cổ phiếu HCT vào ngày 25/3, nhưng đã bán 27.200 cổ phiếu ngay ngày hôm sau

Ngày 8/6/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Thái Hưng.

Cụ thể, ngày 25/3/2010, ông Trần Thái Hưng nộp bản đăng ký chào mua công khai 450.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhưng ngày 26/3/2010, ông Trần Thái Hưng đã thực hiện bán 27.200 cổ phiếu HCT.

Hành vi của ông Trần Thái Hưng đã vi phạm Điểm b Khoản 9.1 Mục II Thông tư 194/2009/TT-BTC hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, phạt tiền 50 triệu đồng đối với ông Trần Thái Hưng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 29 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.