12:22 04/09/2013

BIDV được phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Hà Anh

Đây là xác nhận của Ngân hàng Nhà nước trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia năm 2013

Trụ sở của BIDV tại Hà Nội.<br>
Trụ sở của BIDV tại Hà Nội.<br>
Ngày 3/9/2013, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 6303/NHNN-QLNH về việc xác nhận trị giá phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia.

Theo văn bản này, Ngân hàng Nhà nước xác nhận trị giá phát hành trái phiếu quốc tế năm 2013 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tối đa 500 triệu USD nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia năm 2013.

Khi thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế, BIDV có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Thông tư số 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Được biết, BIDV vừa được Tổ chức định hạng tín nhiệm Standard & Poors (S&P) thực hiện việc rà soát và công bố định hạng định kỳ năm 2013 vào cuối tháng 8/2013 với kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2013 giữ nguyên như định hạng hiện tại, với triển vọng chung ở mức ổn định.

Cụ thể: Định hạng nhà phát hành dài hạn ở mức B+; Định hạng nhà phát hành ngắn hạn ở mức B; Định hạng năng lực độc lập ở mức b+ và triển vọng ổn định.