17:41 23/07/2010

BKC chia cổ tức năm 2009 bằng tiền

Hà Anh

Ngày 20/8, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC-HNX) sẽ chia cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 8%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 9/8/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (mã BKC-HNX).

Theo đó, ngày 20/8, BKC sẽ chia cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán lưu ký, Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn - phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.