13:46 16/07/2010

BMC, HAI và UIC công bố kết quả kinh doanh trong 6 tháng

N.Anh

BMC, HAI và UIC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

BMC, HAI và UIC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 35,37 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 60,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 5,91 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt tỷ 10,66 đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 1.290 đồng, riêng EPS quý 2 đạt 716 đồng.

Năm 2010, BMC đặt mục tiêu với doanh thu đạt 110 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 22%/năm.

* Công ty Cổ phần Nông Dược Hai (mã HAI-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong trong quý 2 đạt 164,14 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 386,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 13,23 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 33,17 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 2 đạt 913 đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm năm 2010 đạt 2.288 đồng.

Năm 2010, HAI đặt kế hoạch doanh thu đạt 816 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 69,125 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 20%.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (mã UIC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 237,21 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 439,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,76 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 7,56 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 2 đạt 470 đồng, lũy kế đạt 946 đồng.

Năm 2010, UIC đặt mục tiêu tổng giá trị sản lượng đạt 1.046,2 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 966,156 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng, cổ tức 14%.