08:47 17/08/2011

BMI: Công bố thông tin về việc xử lý kết quả kiểm toán

Hà Anh

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HSX) công bố thông tin về việc xử lý kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HSX) công bố thông tin về việc xử lý kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, về giá trị phần vốn nhà nước tại Bảo Minh tại thời điểm cổ phần hóa, sau khi đã trừ 0,5 tỷ đồng chi phí cổ phần hóa, là 303,8 tỷ đồng.

Đối với số tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn tại liên doanh Bảo Minh-CMG, việc xác định giá trị phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa không bao gồm Bảo Minh - CMG. Do đây là nguồn vốn nhà nước đầu tư tại Bảo Minh - CMG nên khi chuyển nhượng vốn toàn bộ số tiền 10,24 triệu USD được chuyển về quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương.

Tuy nhiên, hiện nay, BMI chưa thể điều chỉnh hạch toán theo hướng dẫn nêu trên vì hiện tại vẫn đang còn 1 số vướng mắc mà Bảo Minh xin ý kiến Bộ Tài Chính như: về phần thuế chuyển nhượng vốn mà Bảo Minh đã nộp năm 2008 tương ứng liên quan tới số tiền lãi do bán Bảo Minh - CMG mà Nhà nước xác định là phát sinh do nguồn vốn của Nhà nước đầu tư tại Bảo Minh – CMG do đó được chuyển về Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương: số tiền thuế này là: 23.362.957.306 đồng và khoản tiền lãi liên quan tới số tiền này do Bảo Minh ứng trước ra nộp từ năm 2008 đến nay.

Về việc hạch toán giảm nguồn đầu tư với số vốn gốc đã góp vào liên doanh Bảo Minh - CMG là 5.000.000 USD trước thời điểm cổ phần hóa, nay Nhà nước đã xác định là khoản này nằm ngoài tài sản của Bảo Minh khi cổ phần hóa.

Vì vậy, khi nào Bộ Tài chính trả lời chính thức công ty sẽ thực hiện điều chỉnh các số liệu vào báo cáo tài chính và thông báo giải thích chi tiết.

Được biết, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2 của công ty mẹ đạt 430,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 820,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2 đạt 130,68 tỷ đồng; lũy kế đạt 267,68 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 46,43 tỷ đồng, lũy kế đạt 90,53 tỷ đồng.