15:19 23/08/2011

BMI lãi 98 tỷ đồng trong 6 tháng

Hà Anh

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

BMI dự kiến năm 2011 sẽ có lãi về hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm.
BMI dự kiến năm 2011 sẽ có lãi về hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm.
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý 2 của BMI đạt 430,698 tỷ đồng; tổng chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 300,014 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 130,68 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm -12,519 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 45,98 tỷ đồng và 43,23 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 41,28 tỷ đồng.

Lũy kế doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm 6 tháng đầu năm đạt 820,4 tỷ đồng; lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm đạt 3,573 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế đạt 108,664 tỷ đồng và 97,955 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 94,05 tỷ đồng.

BMI cho biết, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2/2011 đạt 430,7 tỷ đồng, tăng 122,77% so với quý 2/2010 (350,82 tỷ đồng); tổng chi trực tiếp kinh doanh bảo hiểm tăng 27,9%, chi phí quản lý tăng 28,12% do chi phí bán hàng tăng.

Lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm quý 2/2011 lỗ 12,519 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ năm trước (-4,532 tỷ đồng) do Bảo Minh doanh thu, chi phí phân bổ theo quý của từng năm khác nhau, tuy nhiên lũy kế 6 tháng năm 2011 kết quả kinh doanh lãi 3,573 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1,395 tỷ đồng) là do các kết quả mà BMI đang triển khai.

Lợi nhuận hoạt động tài chính quý 2/2011 tăng 86,29% so với cùng kỳ là do lãi tiền gửi, lãi trái phiếu... tăng; tổng lợi nhuận kế toán quý 2 đạt 45,982 tỷ đồng và lũy kế đạt 108,664 tỷ đồng do kinh doanh bảo hiểm không lỗ và lãi hoạt động tài chính tăng.

Năm 2011, BMI thông qua kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu chính như: Tổng doanh thu đạt 2.661 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2010. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.155 tỷ đồng, tăng 11%; doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 190 tỷ đồng, tăng 11%; doanh thu hoạt động tài chính 316 tỷ đồng, tăng 14,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 225 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2010; lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng và có lãi về hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm.