07:21 22/07/2008

BMP được niêm yết bố sung cổ phiếu

N.Anh

BMP được niêm yết bổ sung 2.808.116 cổ phiếu phát hành thêm trên sàn Tp.HCM

Ngày 21/7/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, BMP đươc niêm yết bổ sung 2.808.116 cổ phiếu, với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá hơn 28 tỷ đồng.

Được biết, đây là số cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 20%/cổ phiếu.