14:38 15/09/2009

Bổ sung lĩnh vực cá nhân được lập tổ chức khoa học công nghệ

Mạnh Chung

Cá nhân được thành lập tổ chức khoa học công nghệ trên nhiều lĩnh vực

Từ ngày 15/9/2009, các cá nhân được phép thành lập tổ chức  nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ.
Từ ngày 15/9/2009, các cá nhân được phép thành lập tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ.
Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ sẽ được bổ sung những lĩnh vực cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu (lấy ý kiến các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu khoa học), đề xuất bổ sung những lĩnh vực cần thiết vào danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ đã được ban hành kèm theo Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Danh mục 7 lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học công nghệ theo quyết định Số 97/2009/QĐ-TTg gồm: khoa học tự nhiên; khoa học xã hội; khoa học nhân văn; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược và sức khỏe; khoa học nông nghiệp; dịch vụ khoa học và công nghệ.

Và theo quyết định này thì bắt đầu từ ngày 15/9/2009, các cá nhân được phép thành lập tổ chức  nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (gọi chung là tổ chức khoa học công nghệ).