11:24 13/03/2009

Bộ Xây dựng đôn đốc địa phương xây nhà xã hội

Hạnh Liên

Công văn đôn đốc của Bộ Xây dựng ra đời trong hoàn cảnh tiến độ xây nhà xã hội tại các địa phương rất ì ạch

Còn nhiều đối tượng đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là các hộ nghèo, các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.
Còn nhiều đối tượng đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là các hộ nghèo, các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.
Bộ Xây dựng đã phải có công văn cụ thể đôn đốc các địa phương triển khai nhanh và hiệu quả hơn chương trình phát triển nhà ở xã hội tại địa phương, do hiện nay tiến độ xây nhà xã hội tại các địa phương rất ì ạch.

Mặc dù Luật Nhà ở đã quy định rõ trách nhiệm của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai xây dựng nhà chính sách tại địa phương.

Nhưng nhiều địa phương lại chưa xác định đây là mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế, trong khi còn nhiều đối tượng đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là các hộ nghèo, các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Nhằm đưa các giải pháp cấp bách của Chính phủ ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội đi ngay vào thực tế, Bộ Xây dựng đã có công văn số 366/BXD-QLN gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đôn đốc về việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, ký túc xá cho sinh viên

Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2009-2010 và những năm tiếp theo để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành. Đồng thời, sớm triển khai việc lập, phê duyệt và thực hiện đề án hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở. Riêng đối với 61 huyện nghèo cần thực hiện lồng ghép với Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

Bộ Xây dựng cũng đề nghị địa phương sớm tổ chức điều tra, đánh  giá thực trạng, nhu cầu của các đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở, đặc biệt là công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để có những kế hoạch cụ thể cho từng đối tượng trong giai đoạn 2009-2010 và những năm tiếp theo.

Đề án phải nêu rõ đối tượng cần được hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, các cơ chế ưu đãi, quỹ đất, nguồn vốn đầu tư, dự kiến địa điểm triển khai dự án, tiến độ thực hiện

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương cần phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện về bộ để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết