10:12 04/03/2008

Bộ Xây dựng sắp thành lập 5 tập đoàn

Hoàng Lộc

Bộ Xây dựng chỉ đạo các doanh nghiệp hoàn thiện và báo cáo đề án thành lập tập đoàn

Bộ Xây dựng vừa chỉ đạo các doanh nghiệp hoàn thiện và báo cáo Bộ chậm nhất trong quý 2/2008 đề án thành lập Tập đoàn công nghiệp Xi măng Việt Nam do Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) làm nòng cốt và Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Phương Nam do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) làm nòng cốt.

Các doanh nghiệp cũng đã trình đề án thành lập 3 tập đoàn, hiện đang được Bộ Xây dựng xem xét, gồm: Tập đoàn Sông Đà (do Tổng công ty Sông Đà làm nòng cốt), Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam (do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam làm nòng cốt) và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (nòng cốt là Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị).