15:34 19/10/2011

Bốn doanh nghiệp niêm yết trên HNX bị phạt 320 triệu đồng

Hà Liên

4 doanh nghiệp niêm yết trên HNX bị phạt là TST, TKU, BHV và MAC

Diễn biến giá cổ phiếu TST trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu TST trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Ngày 18/10/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty niêm yết có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang , Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến, Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST-HNX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.1; 1.2.2 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC); chậm nộp Báo cáo tài chính Quý 3 và Quý 4 năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.2; 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về: việc thay đổi nhân sự ngày 1/8/2010 (Cụ thể: ông Trần Điềm Đạm thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty) theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin ngày 01/10/2010 (Cụ thể: ông Phan Sỹ Kiên (kế toán trưởng) là người được ủy quyền công bố thông tin thay cho bà Chu Thị Phương Liên) theo quy định tại Khoản 3 Mục I Thông tư 09/2010/TT-BTC.

- Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2010 đã được soát xét theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2011 và Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2010 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2011 theo quy định tại Điểm 1.2; 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2010 theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC

- Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (mã BHV-HNX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 theo quy định tại Điểm 1.1 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính quý 4/2010 và Báo cáo tài chính quý 1/2011 theo quy định tại Điểm 1.2 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về: việc thay đổi nhân sự ngày 8/6/2010 (Cụ thể: ông Lê Văn Kế giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty Viglacera tại Viglacera Bá Hiến thay ông Ngô Hoài Sơn); Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2011 theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; thay đổi nhân sự ngày 1/10/2010 (Cụ thể: ông Nguyễn Tuân - nhân viên kế toán được ủy quyền là người công bố thông tin thay cho ông Hoàng Trung Kiên); thay đổi nhân sự ngày 1/3/2011 (Cụ thể: bà Nguyễn Thị Thùy Dương được ủy quyền là người công bố thông tin thay cho ông Nguyễn Tuân) theo quy định tại Khoản 3 Mục I Thông tư 09/2010/TT-BTC.

- Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (mã MAC-HNX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 theo quy định tại Điểm 1.1; 1.2.2 và 1.2.6 khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính Bán niên công ty mẹ và Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2010 đã được soát xét theo quy định tại Điểm 1.3 khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính quý 1 và quý 3/2010 theo quy định tại điểm 1.2; 1.2.3 và 1.2.4 khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 3/4/2010; Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 11/6/2010 và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/5/2011 theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II và Điểm 2.3 Khoản 2 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty trên là 80 triệu đồng/công ty theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Sau khi Công ty chấp hành Quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 20/11/2011, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.