08:39 20/10/2011

Bốn doanh nghiệp trên HSX bị phạt 280 triệu đồng

Hà Liên

Bốn doanh nghiệp trên HSX là FBT, IFS, ST8 và HDG bị phạt mỗi công ty là 70 triệu đồng do vi phạm quy định về chế độ báo cáo

Diễn biến giá cổ phiếu FBT trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu FBT trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Ngày 18/10/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các Quyết định số: 789/QĐ-UBCK, 790/QĐ-UBCK, 791/QĐ-UBCK, 792/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty niêm yết có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, Công ty Cổ phần Siêu Thanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thuỷ sản Bến Tre (mã FBT-HSX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính) kiểm toán năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.1 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC); chậm nộp Báo cáo tài chính quý 3, quý 4/2010, Báo cáo tài chính quý 1/2011 theo quy định tại Điểm 1.2 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.2.4 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý 1/2010 và quý 1/2011 theo quy định tại Khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010TT-BTC;

Chậm công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán về việc giải trình tình trạng chứng khoán bị kiểm soát (Yêu cầu 3 lần: ngày 2/12/2010; 23/12/210; 19/1/2011) theo quy định tại khoản 3 Mục II và Khoản 3 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.
 
- Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HSX) bọ phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.1; 1.2.2 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính quý 1/2010 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2010; Báo cáo tài chính quý 1/2011 công ty mẹ; chưa nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2010 theo quy định tại Điểm 1.2; 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2009 và chưa nộp Báo cáo thường niên năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.2.4 khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý 1/2010 và quý 1/2011 theo quy định tại Khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.
 
- Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HSX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.1; 1.2.2 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 4/2010 theo quy định tại Điểm 1.2; 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.2.4 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý 1/2010 theo quy định tại Khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.
 
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HSX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2010 theo quy định tại Điểm 1.2; 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm thực hiện báo cáo định kỳ quý 3, quý 4/2010 và quý 1/2011 theo quy định tại Khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán ngày 25/1/2011 (nhắc nhở về việc thường xuyên chậm trễ công bố thông tin) và ngày 27/4/2011 (nhắc nhở công bố thông tin qua phần mềm) theo quy định tại Khoản 3 Mục II và Khoản 3 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty trên bị phạt 70 triệu đồng/công ty theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Sau khi Công ty chấp hành Quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 20/11/2011, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.