23:57 03/08/2017

Bông Bạch Tuyết nộp lại hồ sơ để lên sàn

Hà Anh

Ngày chốt danh sách cổ đông để lập sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán BBT phục vụ cho việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch tại HNX là ngày 22/8/2017

Trang web của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
Trang web của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo liên quan đến việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông để lập sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán BBT phục vụ cho việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch tại HNX là ngày 22/8/2017.

Do đó, kể từ ngày 21/8/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán BBT theo Quyết định số 56/QĐ-UBCK ngày 31/01/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký giữa VSD và công ty.

Được biết, doanh thu bán hàng năm 2016 của công ty đạt 84 tỷ đồng, bằng 98,92% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt gần 15 tỷ, đạt 327,75% kế hoạch năm.

Năm 2017, công ty dự kiến doanh thu đạt 101 tỷ đồng, tăng 19,11% so với thực hiện năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 24,3 tỷ đồng, tăng 64,75% so với thực hiện năm 2016.

Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua phương án phát hành 2.960.000 cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 68,4 tỷ lên 98 tỷ đồng với giá 10.000 đồng, đồng thời rút tên Công ty Cổ phần May Gia Định ra khỏi danh sách cổ đông chiến lược và cổ đông chiến lược của công ty là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế.

Trước đó, cổ phiếu của Bông Bạch Tuyết có mã là BBT được giao dịch trên HOSE và đã bị tạm ngừng giao dịch, kể từ ngày 3/8/2009 theo Quyết định số 83/QĐ-SGDHCM ngày 29/7/2009 của HOSE.