10:07 28/09/2007

Bóng đèn Rạng Đông trả cổ tức và phát hành cổ phiếu

H.Vũ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2007 với tỷ lệ 9% bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2007 với tỷ lệ 9% bằng tiền mặt và phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn triển khai một số dự án đầu tư.

Theo đó, tổng khối lượng cổ phiếu mà RAL phát hành là 3.585.000 cổ phiếu, trong đó phát hành 3.345.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2,3:1 (sở hữu 2,3 cổ phiếu cũ được mua 1 cổ phiếu mới) với giá bán do Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 40% giá bình quân 5 phiên liên tiếp liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ngày đăng ký cuối cùng là 12/10, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/10/2007. Ngoài ra, công ty cũng dành 240.000 cổ phiếu có tính chất thưởng cho cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2005 với giá 15.000 đồng/cổ phiếu và năm 2006 với giá 17.200 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị công ty sử dụng danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng là 12/10 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành.