07:32 18/03/2010

BPC và VTL trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của BPC và VTL

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của BPC và VTL.

* Ngày 26/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX).

Theo đó, ngày 15/4, BPC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty - phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

* Ngày 26/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (mã VTL-HNX).

Theo đó, ngày 29/4, VTL sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 11%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.100 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Vang Thăng Long - 3/191 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BPC và VTL vào những ngày 25, 26 và 29/3/2010.