11:14 07/05/2008

BT6 dự kiến chia cổ tức 18%

Năm 2008, tổng doanh thu của BT6 đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng, giá trị tổng sản lượng là 800 tỷ đồng và chia cổ tức dự kiến là 18%

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (BT6) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008 với tổng doanh thu đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng, giá trị tổng sản lượng là 800 tỷ đồng và chia cổ tức dự kiến là 18%.

Trong năm 2008, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ triển khai thực hiện góp vốn thành lập thêm một số Công ty con với tổng vốn góp khoảng 100 tỷ đồng và đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng là 40 tỷ đồng.

Năm 2007, BT6 đạt doanh thu thuần là 689,934 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 48,861 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 37,511 tỷ đồng, đầu tư tài chính, góp vốn là 87,205 tỷ đồng, đầu tư mở rộng sản xuất là 36,799 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 706,877 tỷ đồng. Đại hội đã nhất trí với cổ tức năm 2007 bằng 18% tương đương số tiền 18,798 tỷ đồng (trong đó, cổ tức đợt 1 là 10% tương đương 10 tỷ đồng đã được thanh toán bằng cổ phiếu, cổ tức đợt 2 là 8% tương đương 8,798 tỷ đồng) sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, Đại hội nhất trí với phương án phân phối là chia cổ tức 18,798 tỷ đồng, thù lao cho Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát là 1,121 tỷ đồng (3%), trích quỹ phát triển sản xuất 11,209 tỷ đồng (30%), quỹ dự phòng tài chính 1,868 tỷ đồng (5%), quỹ khen thưởng phúc lợi là 4,366 tỷ đồng (11,7%).