08:28 24/10/2011

BT6 và VFG bị phạt 150 triệu đồng

Mai Anh

Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6) bị phạt 70 triệu đồng, còn Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG) bị phạt 80 triệu đồng

Diễn biến giá cổ phiếu BT6 trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu BT6 trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Ngày 19/10/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Beton 6 (mã BT6-HSX) và Quyết định số 795/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HSX) có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Beton 6 chưa nộp Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2011 và chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2/2011 là 9 ngày so với quy định tại Điểm 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Đồng thời, chưa nộp Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011 và chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2011 là 29 ngày so với quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.
 
Do đó, xét tính chất mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với Công ty Cổ phần Beton 6.
 
Còn Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2/2011 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2011 theo quy định tại Điểm 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (TT 09/2010/TT-BTC);

Đồng thời, chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và giải trình biến động lợi nhuận quý 1 và 2/2011 theo quy định tại Điểm 2.1 và 2.2 Khoản 2 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC.
        
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 80 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.
 
Sau khi chấp hành Quyết định xử phạt, 2 công ty trên phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 19/11/2011, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.