07:08 16/04/2013

Buộc đóng cửa phòng giao dịch ngân hàng thua lỗ

Hà Anh

Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ đạo kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đơn vị mạng lưới của tổ chức tín dụng

Đối với những đơn vị hoạt động không hiệu quả (kinh doanh thua lỗ, không
 an toàn, vi phạm quy định của pháp luật), tổ chức tín dụng phải có kế 
hoạch khắc phục, hoặc đóng cửa, hoặc chuyển giao về đơn vị đầu mối khác.
Đối với những đơn vị hoạt động không hiệu quả (kinh doanh thua lỗ, không an toàn, vi phạm quy định của pháp luật), tổ chức tín dụng phải có kế hoạch khắc phục, hoặc đóng cửa, hoặc chuyển giao về đơn vị đầu mối khác.
Ngày 12/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 2536/NHNN-TTGSNH về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đơn vị mạng lưới của tổ chức tín dụng.

Theo văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng lập kế hoạch rà soát toàn diện tổ chức và hoạt động của hệ thống các đơn vị mạng lưới để có biện pháp chấn chỉnh, củng cố nhằm đảm bảo hoạt động của các đơn vị mạng lưới hiệu quả, hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật.

Việc rà soát lại toàn bộ các đơn vị mạng lưới trong toàn hệ thống của tổ chức tín dụng và kiện toàn hệ thống này được coi là một nội dung quan trọng trong phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng trong giai đoạn 2013-2015.

Trên cơ sở rà soát lại toàn bộ các đơn vị mạng lưới, tổ chức tín dụng có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại hoạt động của hệ thống mạng lưới, theo đó những đơn vị mạng lưới hoạt động có hiệu quả thì tiếp tục được hoạt động và kiện toàn, khắc phục những mặt được tổ chức tín dụng đánh giá là còn hạn chế, yếu kém.

Đặc biệt, đối với những đơn vị hoạt động không hiệu quả (kinh doanh thua lỗ, không an toàn, vi phạm quy định của pháp luật), tổ chức tín dụng phải có kế hoạch khắc phục, hoặc đóng cửa, hoặc chuyển giao về đơn vị đầu mối khác.

Trên cơ sở thực hiện các nội dung nêu trên, tổ chức tín dụng xây dựng kế hoạch sắp xếp lại hệ thống mạng lưới gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính và Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) chậm nhất ngày 30/4/2013.