22:57 09/09/2010

BVH: Được chào bán gần 54 triệu cổ phiếu

Hà Anh

BVH được chào bán 53.896.980 cổ phiếu phổ thông với tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 538.969.800.000 đồng

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, BVH phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, BVH phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
Ngày 8/9/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 662/UBCK-GCN cho Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE).

Theo đó, BVH được chào bán 53.896.980 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng ra công chúng với tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 538.969.800.000 đồng.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, BVH phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Tập đoàn Bảo Việt có vốn điều lệ thực góp là 6.267.090.790.000 đồng, trụ sở chính đặt tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.