11:59 26/01/2010

BVH, IMP, DVD, DHC và PHR công bố kết quả kinh doanh

N.Anh

BVH, IMP, DVD, DHC và PHR vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2009

 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR) công bố tổng doanh thu năm 2009 đạt 1.039,613 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 260,588 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR) công bố tổng doanh thu năm 2009 đạt 1.039,613 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 260,588 tỷ đồng.
BVH, IMP, DVD, DHC và PHR vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2009.

* Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) công bố tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 10.219 tỷ đồng - bằng 104,72% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm ước đạt 7.593 tỷ đồng - bằng 103,12% kế hoạch. Doanh thu hoạt động tài chính ước đạt 2.121 tỷ đồng - bằng 108,77% kế hoạch. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.074 tỷ đồng, vượt 18,9% kế hoạch.

* Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã IMP) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 194,22 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt  663,51 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 19,28 tỷ đồng, lũy kế năm 2009 đạt 68,14 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 5.873 đồng, EPS quý 4 đạt 1.662 đồng.

* Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (mã DVD) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2009 đạt 936,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 112,21 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC) công bố báo cáo hợp nhất chưa kiểm toán với doanh thu quý 4/2009 đạt 58,05 tỷ đồng, lũy kế đạt 219,82 tỷ đồng - bằng 68,68% kế hoạch năm 2009; lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 5,14 tỷ đồng, lũy kế đạt 16,36 tỷ đồng.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR) công bố kết quả kinh doanh năm 2009 với sản lượng khai thác đạt 24.092,17 tấn mủ quy khô, đạt 104,75% kế hoạch. Sản lượng thu mua đạt 5.430,86 tấn mủ quy khô đạt 155,14% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 1.039,613 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 260,588 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2009, Hội đồng Quản trị công ty đặt mục tiêu với sản lượng khai thác đạt 21.500 tấn mủ quy khô; lợi nhuận trước thuế đạt 277 tỷ đồng; cổ tức 18% và trồng 2.000 ha cao su tại Campuchia. Bên cạnh đó, công ty đang thực hiện mua 200.000 cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ dự kiến nắm giữ lên 1.171.983 cổ phiếu.