16:44 01/09/2009

BVH lãi gần 447 tỷ đồng trong 6 tháng

N.Anh

BVH vừa công bố báo cáo tài chính tóm lược 6 tháng đầu năm 2009 của công ty mẹ (đã soát xét)

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BVH từ cuối tháng 7/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BVH từ cuối tháng 7/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính tóm lược 6 tháng đầu năm 2009 của công ty mẹ (đã soát xét).

Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2009 của BVH đạt 490,09 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 467,78 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 446,78 tỷ đồng.

Được biết, đại hội cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu của Tập đoàn đạt 641 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 8,86%, chia cổ tức dự kiến ở mức 8%.

Trước đó, ngày 26/8/2009, Tập đoàn Bảo Việt đã có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc chuyển giao toàn bộ 20,4 triệu cổ phiếu mà Vinashin đang nắm giữ, cho SCIC quản lý.