00:43 02/09/2009

BVS điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận và tăng vốn điều lệ

N.Anh

Hội đồng Quản trị BVS đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2009 từ 451,5 tỷ đồng lên 722,4 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị BVS đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 đã điều chỉnh với lợi nhuận trước thuế từ 19,5 tỷ đồng tăng lên 145 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị BVS đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 đã điều chỉnh với lợi nhuận trước thuế từ 19,5 tỷ đồng tăng lên 145 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 và kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty.

Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 đã điều chỉnh với tổng doanh thu từ 160 tỷ đồng tăng lên 195 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 19,5 tỷ đồng tăng lên 145 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ ngay trong năm 2009 từ 451,5 tỷ đồng lên 722,4 tỷ đồng và tiếp tục xây dựng phương án tăng vốn điều lệ của công ty tối thiểu lên mức 1.000 tỷ đồng trong năm 2010 và mức 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2010 - 2012.

Được biết, doanh thu trong 6 tháng của BVS đạt 90,9 tỷ đồng, đạt 56,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 95,3 tỷ đồng, bằng 488,7% so với kế hoạch năm nay. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.117 đồng/cổ phiếu.